De regio energieneutraal in 2050

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

Omgevingsdienst Midden-Holland

Op weg naar een energieneutrale regio in 2050

In het Akkoord van Parijs is in 2016 vastgelegd dat alle landen in de Europese Unie in 2050 volledig energieneutraal moeten zijn. Fossiele brandstoffen zullen dan niet tot nauwelijks nog een rol van betekenis spelen. In aanloop daar naartoe piepen en kraken de bestaande systemen. Per land en regio wordt in kaart gebracht hoe we in aanloop naar 2050 het verschil maken en de transitie vorm gaan geven. Met andere woorden: hoe gaan we in de toekomst energie opwekken en hoe zorgen we ervoor dat huidige energiegebruikers overgaan op alternatieven?

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen ze door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in gedeeltelijke mate uit te voeren in opdracht van 6 aangesloten gemeenten in Midden- en Zuid-Holland. ODMH houdt zich als vanzelf ook bezig met het energietransitievraagstuk, is kartrekker in een bijzonder pilotproject en vroeg Publieke Versnellers hen te helpen.

Inzet van het netwerk

De Publieke Versnellers maakten gebruik van hun netwerk. Inwoners van de verschillende gemeentes, energieleveranciers, ambtenaren van gemeente en provincie, burgerinitiatieven, het bedrijfsleven, onderwijs, de rijksoverheid, VNG, kunstenaars en willekeurige dwarsdenkers werden gevraagd mee te denken en vormden met elkaar de ‘stakeholders’.

Werkateliers met stakeholders

We begeleidden dit project samen met Bureau Posad. Zij zijn een logische en fijne samenwerkingspartner bij dit soort vraagstukken. In 4 werkateliers zijn stakeholders bij elkaar gebracht. Ieder atelier had een ander thema en was een logisch vervolg op het vorige. Elk atelier kende zo’n 75 deelnemers en vond plaats in een andere regio. Tijdens elke bijeenkomst stond het verkrijgen van de juiste informatie en ervaring uitwisselen centraal.

In kleine subgroepen werd vervolgens op de gebiedskaart ingetekend welke kansen en opties men zag. Tijdens het intekenen werden wensen, herinneringen en favoriete plekken in het gebied besproken. Het ‘not in my backyard’-principe werd tenietgedaan, omdat de deelnemers elkaar eerst goed leerden kennen en toen pas aan de slag gingen. Er schoven af en toe experts op het gebied van duurzaamheid en techniek aan. En ten slotte werden ‘dwarsdenkers’ ingezet om met een frisse, andere blik naar de gebiedstekeningen en –kansen te kijken.

De straat op: een eye-opener

Parallel aan dit traject gingen we de straat op en maakten een filmpje waarin we mensen vroegen hoe zij aankijken tegen de klimaatontwikkelingen en het beleid wat daar regionaal op ontwikkeld wordt. Veel mensen gaven aan geen idee te hebben dat dit regionaal op de agenda staat. Een eye-opener dus. En een opdracht aan alle deelnemende professionals: als we niet met elkaar de sense of urgency formuleren en communiceren, hoe kunnen we dan verwachten dat de maatschappij zich inzet voor een beter klimaat?

De eerste stappen naar een energieneutrale regio

Wat kijken we terug op een waardevol traject. Er ligt inmiddels een breed gedragen, doorgerekende strategie waarin de regio in de komende 35 jaar volledig energieneutraal wordt. En er is een gezond enthousiasme om met elkaar aan de slag te gaan. Binnen overheid en bedrijfsleven. Met betrokken burgers en duurzame initiatieven. De verschillende opwekkingsalternatieven en energiekansen zijn in kaart gebracht en worden de komende jaren overdragen en gedeeld met inwoners en bedrijfsleven. En we maken ons op voor een gezamenlijke campagne. Want een duurzame samenleving begint bij bewustwording.

Bel Arian voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: